Przedszkole nr 32 w Bielsku-Białej - Zasady rekrutacji
bird
sun
Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu, osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.
: : : Witamy na stronie Przedszkola nr 32! :)


UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Dotyczy naboru do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolnew dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Rodzice muszą również pamiętać o podpisaniu w przedszkolu umowy na kolejny rok szkolny.

Postępowanie rekrutacyjnena wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się
1 marca 2018 roku
. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO.System zostanie uruchomiony 1 marca o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz wniosku będzie dostępny 1 marca o godz. 9.00 pod adresem: https://bielsko-biala.nabory.pl. Również pod tym adresem rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola, jego dokładną lokalizacją na mapie oraz szczegółowymi zasadami postępowania rekrutacyjnego. Poniżej publikujemy terminy oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

HARMONOGRAM DOKONYWANIA CZYNNOSCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
I UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

 

rozpoczęcie

 

zakończenie

 

rozpoczęcie

 

zakończenie

Uruchomienie elektronicznego systemu „NABO” dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się
z ofertą przedszkola i zasadami rekrutacji, wypełnianie, drukowanie wniosku).

1 marca godz. 9.00

19 marca godz. 00.00

14 maja godz. 9.00

21 maja

godz. 00.00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

1 marca godz. 9.00

20 marca godz. 13.00

14 maja godz. 9.00

22 maja godz. 13.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną, w tym również składanie na żądanie komisji rekrutacyjnej dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach.

20 marca godz. 9.00

3 kwietnia godz. 13.00

22 maja godz. 9.00

5 czerwca godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6 kwietnia godz. 15.00

8 czerwca godz. 15.00

Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia. Zawieranie umów
z przedszkolem.

9 kwietnia godz. 9.00

16 kwietnia godz. 13.00

11 czerwca godz. 9.00

18 czerwca godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych
i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje.

18 kwietnia godz.15.00

18 czerwca godz. 15.00

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria
o charakterze ustawowym i lokalnym i nie ma znaczenia kolejność składania wniosków.

 

I ETAP - KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium[1])

Wartość kryterium
w punktach[2]

Wielodzietność rodziny kandydata[3] (oświadczenie)

128

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)

128

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie[4] (Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem)

128

Objecie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej)

128

II ETAP – KRYTERIA LOKALNE OKREŚLONE W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium[5])

Wartość kryterium
w punktach[6]

Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego - oświadczenie

64

Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu lub ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola - oświadczenie

32

Kandydat ze stwierdzoną przez lekarza alergią pokarmową (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Przedszkoli nr 32, 37, 44 realizujących innowację
o charakterze żywieniowym) - oświadczenie

16

Kandydat, którego oboje rodzice lub rodzic (w przypadku samotnego wychowywania kandydata) zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w trybie stacjonarnym - oświadczenie

8

Kandydat, który w roku rekrutacji uczęszcza do żłobka miejskiego w Bielsku-Białej - oświadczenie

4

Kandydat, dla którego przedszkole pierwszego wyboru jest przedszkolem znajdującym się w obwodzie szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - oświadczenie

2[1]Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica.

[2]Kryteria ustawowe mają jednakową wartość

[3]Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

[4]Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

[5]Wszystkie kryteria lokalne potwierdzane są oświadczeniem rodzica.

[6]Kryteria lokalne mają różną wartość.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Zostały przygotowane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 

Ilekroć w dalszej części jest mowa o:

 1. „przedszkolu” oznacza to przedszkole publiczne w Bielsku-Białej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Bielsko – Biała,
 2. „przedszkolu pierwszego wyboru” oznacza to przedszkole, do którego rodzice chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności, czyli najbardziej przez nich preferowane,
 3.  „kandydacie” oznacza to dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola,
 4. „rodzicu” oznacza to również opiekuna prawnego dziecka,
 5. „wniosku” oznacza to wniosek o przyjęcie do przedszkola,
 6. „dyrektorze przedszkola” oznacza to dyrektora danego przedszkola,
 7. „ustawie” oznacza to ustawęz dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 

I. WSTĘP

 

1.      Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2.      Dzieci 6-letnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub na wniosek rodziców mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

3.      Dzieci 5-letnie (urodzone w 2013 roku), dzieci 4-letnie (urodzone w 2014 roku) oraz dzieci 3-letnie (urodzone w 2015 roku) mają ustawowe prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego.

 

II. KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

1.      Dzieci przyjęte kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.      Warunkiem kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 jest złożenie przez rodziców dzieci deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego oraz podpisanie umowy z przedszkolem.

 

III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

 1. Dzieci, których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą
  w postępowaniu rekrutacyjnym na takich samych zasadach jak kandydaci starający  się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wolne miejsca w przedszkolu,
  w przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu.
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jestna takich samych zasadach we wszystkich przedszkolach.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach ustalonych przez Prezydenta Miasta.
 6. Przydział dzieci do oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego
  w zależności od wieku oraz liczby dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne oraz przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 7. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów zamieszkałych
  w Bielsku-Białej.
 8. Kandydaci spoza Bielska-Białej oraz kandydaci w wieku 2,5 lat (urodzeni do końca lutego 2016 roku) mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 9. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów, nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i starających się o przyjęcie
  do przedszkoli integracyjnych.
 10. Dla kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy starają się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych i specjalnych prowadzone jest odrębne postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach, w których takie oddziały funkcjonują, na zasadach określonych w danym przedszkolu.

IV. WNIOSEK ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata.
 2. W celu wypełnienia wniosku rodzic kandydata zobowiązany jest do zalogowania się do systemu informatycznego, dostępnego pod adresem https://bielsko-biala.nabory.pl.
 3. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wypełnienia wniosku przy pomocy wyznaczonego pracownika w przedszkolu.
 4. Wniosek zawiera dane identyfikacyjne w zakresie wskazanym w ustawie, których podanie ma charakter obligatoryjny oraz dane dotyczące spełnienia kryteriów, w tym dokumentów dołączonych do wniosku, których podanie ma charakter nieobowiązkowy.
 5. W przypadku nie zaznaczenia danych nieobowiązkowych przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.
 6. Wniosek zawiera pouczenie oraz oświadczenie rodzica o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 7. Wniosek zawiera pouczenie oraz oświadczenie zgody rodzica na przetwarzanie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku.
 8. W postępowaniu rekrutacyjnym rodzic może ubiegać się o przyjęcie kandydata maksymalnie do trzech przedszkoli.
 9. W przypadku skorzystania z prawa składania wniosku do więcej niż jednego przedszkola, niezbędne jest wskazanie kolejności przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.
 10. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryterium rodzic składa tylko do przedszkola, które we wniosku zostało wskazane jako przedszkole pierwszego wyboru.
 11. Złożenie wydrukowanego i podpisanego prze oboje rodziców wniosku wraz
  z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego.

 

V. ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo.
 2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę łącznie kryteria o charakterze ustawowym, które mają jednakową wartość.
 3. W przypadku równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
 4. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria lokalne ustalone przez Radę Miejską w drodze uchwały, które mają różną wartość.
 5. W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym z wykorzystaniem sytemu informatycznego obowiązują takie same kryteria we wszystkich przedszkolach.
 6. W przypadku równorzędnych wyników na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w celu ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania przyjmuje się metodę losową.

VI. KOMISJA REKRUTACYJNA

 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, spośród pracowników przedszkola.
 2. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej powołuje dyrektor przedszkola.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)      weryfikacja wniosków, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego
i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych,

2)      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych,

3)      sporządzenie protokołu rekrutacyjnego,

4)      sporządzenie na wniosek rodzica uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu przez kandydata kryteriów lub zwrócić się za pośrednictwem Prezydenta Miasta do instytucji publicznych
  o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.
 2. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnienie nie zostało potwierdzone.

 

VII. USTALANIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w przedszkolu listy zawierającej ułożone w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz
  z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola.
 2. Po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola i zawarcia umowy cywilnoprawnej z przedszkolem.
 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany i zostały złożone wymagane dokumenty.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie
  w przedszkolu listy kandydatów zawierającej ułożone w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska przyjętych i nieprzyjętych, wraz z adnotacją o dacie jej wywieszenia, informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną również udostępnione indywidualnie dla rodzica kandydata na stronie https://bielsko-biala.nabory.pl. po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie, unikatowego loginu i hasła.

VIII. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 2. Uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia kandydata, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskała kandydat, sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygniecie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.