Przedszkole nr 32 w Bielsku-Białej - Statut Przedszkola
bird
sun
Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu, osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.
: : : Witamy na stronie internetowej Przedszkola Nr 32 w Bielsku-Białej!


UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

STATUT PRZEDSZKOLA NR 32 W BIELSKU BIAŁEJ

 

PODSTAWY PRAWNE:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity – Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z dn. 2.12.2004r.

Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 97 z 2006r. Poz.674 z dn.17.05.2006r.

Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.nr 61 z dn. 19 czerwca 2001 r. z późń. zm.)

Rozporządzenie MEN z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. ( dz. U z 2003r. Nr 6 poz.69)

Konwencja o Prawach Dziecka z dn. 7 lipca 1991r. (Dz.U.nr 120/91 poz.526).

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

Rozporządzenie MENiS z dn.26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. nr 51/2002 poz .458.); rozporządzenie MEN z dn. 23 sierpnia2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DZ.U. z 2007 Nr 157,poz.1100)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Przedszkole Nr 32 jest przedszkolem publicznym.

2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Bystrzańskiej 37 w Bielsku-Białej.

3. Organem prowadzącym jest Gmina Bielsko-Biała.

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje właściwe dla siedziby Kuratorium Oświaty Delegatura w Bielsku-Białej.

5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu :

Przedszkole Nr 32

43-300 Bielsko-Biała

ul. Bystrzańska 37, Tel.(0-33) 816-49-11

NIP 547-17-45-127 REG. 072350155

 

II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§2

1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

  1) wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym poprzez realizację podstawy programowej, mającej na celu prawidłowe przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole,

  2) sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola poprzez zapewnienie im bezpieczeństwa,

  3) współdziała z rodziną poprzez kontakty indywidualne, zebrania, zajęcia otwarte itp. formy, wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci,

  4) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej

  5) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej w szczególności na :

    a) diagnozowaniu środowiska dziecka,

    b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia,

    c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce,

    d) wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami,

    e) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

    g) wspieraniu nauczycieli i rodziców ( prawnych opiekunów ) w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,

    h) wspieraniu rodziców ( prawnych opiekunów ) i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

    i) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców ( prawnych opiekunów ) i nauczycieli.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek :

  1) rodziców;

  2) nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego dziecko ;

4. Przedszkole wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednie do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

  1) zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz podczas wyjść poza obiekt przedszkola,

  2) współpracuje z MOPS i TPD w celu pomocy dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych ta pomoc jest potrzebna.

 

III. ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 3

1. Organami przedszkola są :

  1) dyrektor przedszkola,

  2) rada pedagogiczna,

  3) rada rodziców.

2. Zasady współdziałania wszystkich organów gwarantują każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz zapewniają bieżącą wymianę informacji o planowanych i podejmowanych działaniach.

3.Każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania.

4. Sprawy sporne należy konsultować najpierw z dyrektorem placówki, a dopiero później z innymi organami działającymi na terenie przedszkola. W przypadku nie rozstrzygniętych konfliktów należy zwrócić się do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 4

1. Dyrektor przedszkola:

  1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

  2) sprawuje nadzór pedagogiczny, czuwając nad prawidłową realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych zgodnych z podstawą programową i przyjętym planem rocznym,

  3) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

  4) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

  5) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

  6) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji oraz realizuje zarządzenia organów nadzorujących przedszkole,

  7) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy, rozstrzygniecie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,

  8) rozstrzyga spory pomiędzy organami przedszkola uwzględniając zakresy kompetencji tych organów,

  9) opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola i przedstawia go do zaopiniowania i zatwierdzenia przez Organ Prowadzący i Delegaturę Kuratorium Oświaty

  10) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i jest odpowiedzialny za prawidłowe ich wykorzystanie

  11) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

  12)dopuszcza do użytku zestaw programów, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców

  13) zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli

  14) nauczycielowi odbywającemu staż zapewnia możliwość obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w przedszkolu

  17) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach

  18) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

  19) współdziała z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

  20) kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

  21) udziela kar i przyznaje nagrody pracownikom

  22) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, bhp, p-poż.,

  23) współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

  24) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.

  25) prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Rada Pedagogiczna :

  1) jest organem kolegialnym przedszkola, w którego skład wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu,

  2) działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu

3. Rada Pedagogiczna podejmowanie uchwały w następujących sprawach:

  1) zatwierdzanie zmian do statutu,

  2) ustalanie regulaminu rady pedagogicznej,

  3) zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

  4) zatwierdzanie planów i programów przedszkola,

  5) ustalanie organizacji zewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  6) skreślenie dziecka z listy wychowanków.

4. Rada Pedagogiczna opiniuje

  1) powierzenia stanowiska dyrektora,

  2) odwołanie ze stanowiska dyrektora,

  3) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli, dyrektora oraz pozostałych pracowników przedszkola,

  4) pracy dyrektora w celu dokonania oceny jego pracy zawodowej,

  5) wniosek o indywidualny program lub tok nauki dziecka,

  6) organizacja pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć, ramowy rozkładu dnia,

  7) projekt planu finansowego,

  8) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

  9) przedszkolny zestaw programów nauczania,

  10) programy opracowane przez nauczycieli przyjmowane do realizacji w przedszkolu,

  11) zaproszenie przez dyrektora do udziału w zebraniu rady pedagogicznej - z głosem doradczym - osób spoza przedszkola,

5. Rada Pedagogiczna wnioskuje w sprawie:

  1) odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora,

  2) do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jej dyrektora lub innego zatrudnionego nauczyciela

6.Rada pedagogiczna ma prawo do:

  a) występowania o zorganizowanie zebrania rady pedagogicznej (na wniosek co najmniej 1/3 jej członków),

  b) wyznaczania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,

  c) występowania do dyrektora przedszkola w sprawie opracowania ramowego rozkładu dnia przedszkola,

  d) występowania o powołanie komisji problemowych (w razie takiej potrzeby),

  e) dokonywania z własnej inicjatywy oceny sytuacji oraz stanu funkcjonowania przedszkola

7. Rada Rodziców :

jest organem społecznym przedszkola,stanowi reprezentację rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola, funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin , który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, jej członkowie wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, co najmniej po 2-3 przedstawicieli z każdej grupy ( szczegółowy tryb wybierania Rady Rodziców określa jej regulamin) działalnością Rady Rodziców kieruje prezydium powołane na zasadach określonych w regulaminie Rady

może występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności zaś :

  a) opiniuje zestaw programów i podręczników dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola,

  b) wyraża opinie na temat funkcjonowania placówki,

  c) w celu wspierania statutowej działalności przedszkola może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł . Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

 

IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 5

1. Szczegółową organizację pracy przedszkola, a w tym godziny pracy przedszkola oraz liczbę oddziałów określa arkusz organizacyjny na dany rok szkolny, opracowany przez dyrektora przedszkola i zatwierdzony przez organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego.

2. W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się:

  a) czas pracy poszczególnych oddziałów,

  b) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

  c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

5. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się do dnia 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego nowy rok szkolny.

6. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności:

  a) do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku

  b) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkola może uczęszczać dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

7. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

  a) w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,

  b) w następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących , matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,

  c) dzieci już uczęszczające do przedszkola

  d) rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola

  e) w pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń dzieci.

8. W przypadku posiadania wolnych miejsc w przedszkolu, do przedszkola mogą zostać przyjęte dzieci spoza Gminy.

9. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy z rodzicem na pobyt jego dziecka w przedszkolu w następujących przypadkach :

  1) zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch miesięcy,

  2) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu

  3) jeżeli stan zdrowia dziecka lub jego zachowanie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu pozostałych dzieci

  4) w innych uzasadnionych przypadkach.

 

§ 6

1.Przedszkole określa zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola :

Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez osoby dorosłe (rodziców, opiekunów prawnych lub inne upoważnione przez nich osoby ) zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo

Osoby przyprowadzające zobowiązane są do wprowadzenia dziecka do sali zabaw i oddania go osobiście pod opiekę nauczyciela

Rodzice lub inne upoważnione osoby odbierają dzieci osobiście z sali zabaw informując o tym fakcie nauczyciela

Nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko, jeżeli nie jest jego rodzicem lub opiekunem prawnym

Nauczyciel nie może wydać dziecka osobie nietrzeźwej.

2. Zasady postępowania na wypadek nieodebrania dziecka z przedszkola określa odrębna procedura.

 

§ 7

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzony zestaw programów wychowania przedszkolnego i programu opracowane przez nauczycieli przedszkola ( dopuszczone do realizacji, po uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch nauczyciel mianowanych lub dyplomowanych , przez dyrektora) opracowany przez nauczycieli w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

  1) z dziećmi 3-4 letnimi – około 15 minut

  2) z dziećmi 5-6 letnimi - około 30 minut

4. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, które organizuje dyrektor z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci . Rodzaj zajęć dodatkowych finansowanych przez rodziców zależy od ich wyboru.

5. Czas prowadzenia zajęć dodatkowych, a w szczególności rytmiki, religii i języka obcego powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

  1) dla 3-4 latków - ok. 15 minut

  2) dla 5-6 latków - ok. 30 minut

6. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.

7. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym oraz obecności dzieci w przedszkolu.

 

§ 8

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece co najmniej dwóm nauczycielom w zależności od czasu pracy oddziału.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy i jej skuteczności pożądane jest, by przynajmniej jeden nauczyciel prowadził oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 

§ 9

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów ).

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§ 10

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców

2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola , w tym czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

3. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie.

4. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania powyżej podstawy programowej ustalane są zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

5. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.

6. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienna opłatę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.

 

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 11

W przedszkolu zatrudnieni są :

1) dyrektor będący również nauczycielem,

2) inni nauczyciele

3) pracownik administracji

4) pracownicy obsługi

Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania,

Zakres szczegółowych zadań nauczyciela związany jest z :

  1) rzetelnym realizowaniem zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola : dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspieraniem każdego dziecka w jego rozwoju oraz dążeniem do pełni własnego rozwoju osobowego,

  2) kierowaniem się w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dobrem dziecka, troską o jego zdrowie, postawą moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka, 3) współdziałaniem z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

  4) planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem oraz odpowiedzialnością za jej jakość,

  5) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,

  6) prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  7) realizowaniem zaleceń dyrektora i osób uprawnianych do kontroli ,

  8) czynnym udziałem w pracach Rady Pedagogicznej, realizacją jej postanowień i uchwał (podjętych w ramach jej kompetencji),

  9) inicjowaniem i organizowaniem imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

  10) współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

  11) eliminowaniem przyczyn niepowodzeń dzieci,

  12)stosowaniem twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania

  13)odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,

  14)planowaniem własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

  15)dbałością o warsztat pracy poprzez gromadzenie estetycznych środków dydaktycznych oraz troską o estetykę pomieszczeń,

  16) realizowaniem innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżących potrzeb działalności placówki.

4.Zadania nauczycieli dotyczące zapewnienia powierzonym dzieciom bezpieczeństwa:

  a) sprawdzanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy dydaktycznych przed i po zajęciach pod względem bhp

  b) przypominanie dzieciom bezpiecznych sposobów zachowania i zabaw oraz wskazywanie na niebezpieczeństwa (w budynku przedszkola i poza nim)

  c) Reagowanie na wszelkie przejawy naruszenia przez dzieci zasad zachowania dyscypliny, a szczególnie na agresję i przemoc fizyczną

  d) nie pozostawianie dzieci bez nadzoru

  e) wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym

  f) Kontrola obecności dzieci podczas całych zajęć i niezwłoczne reagowanie na nagłą nieuzasadnioną nieobecność dziecka

  g) organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych , których tematyka dotyczy bezpieczeństwa

  h) organizowanie wyjść i wycieczek z dziećmi zgodnie z przyjętą procedurą

  i) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci lub osób dorosłych stanowiące zagrożenie dla wychowanków

  j) niezwłoczne zawiadamianie dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci

5. Nauczyciel ma prawo w swojej pracy korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej i instytucji naukowo-oświatowych.

6. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu nauczania.

7. W przedszkolu tworzone są następujące stanowiska pracowników administracji i obsługi:

  a) starszy intendent

  b) kucharka

  c) pomoc kuchenna

  d) pomoce nauczyciela

  e) rzemieślnik-ogrodnik.

8. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest:

  1) zapewnienie sprawnego działania przedszkola,

  2) utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

  3) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie ich całego pobytu w przedszkolu, a w tym w szczególności:

    a) zabezpieczanie powierzonego sprzętu i środków czystości

    b) zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zauważonych uszkodzeń, awarii i nieprawidłowości w celu ich natychmiastowego usunięcia

    c) uniemożliwianie osobom postronnym przebywania na terenie przedszkolu i ogrodu oraz uniemożliwianie kontaktu tych osób z dziećmi

    d) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci lub osób dorosłych stanowiące zagrożenie dla wychowanków.

  4) współudział w czynnościach związanych z działalnością opiekuńczą przedszkola.

9. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola.

 

VI. RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE)

§ 12

Do podstawowych obowiązków rodziców ( prawnych opiekunów )należy :

  1) przestrzeganie niniejszego statutu,

  2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

  3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej ,

  4) osobiste przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów ) lub przez osobę pełnoletnia, przez nich upoważnioną, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

  5) terminowe uiszczanie odpłatności za przedszkole,

  6) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka.

Rodzice ( prawni opiekunowie ) mają prawo do :

  1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

  2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

  3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

  4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

  5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skuteczniejszego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

Formami współpracy przedszkola z rodzicami są :

zebrania grupowe

rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami

kąciki informacyjne dla rodziców

zajęcia otwarte

imprezy okolicznościowe

festyny

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej : rodziców ( opiekunów prawnych ) dzieci, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Statut znajduje się w kancelarii przedszkola i kąciku informacyjnym dla rodziców, co umożliwia dostęp do jego postanowień.

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami

Zmian w statucie przedszkola może dokonywać Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i organu nadzorującego działalność przedszkola od strony pedagogicznej.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.